Uncategorized

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศให้หยุดบินพรุ่งนี้ เพื่อเตรียมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศให้หยุดบินพรุ่งนี้ เพื่อเตรียมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19  เตรียมการรับมือมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19 ไทยแอร์เอเชียได้ทำการประกาศหยุดการบินทุกๆเส้นทางระหว่างประเทศ

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ะบาดไวรัสโควิด-19  สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้การประกาศหยุดบินในทุกๆเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที  22 มี.ค. ถึง  25 เม.ย. 63 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

         1.การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วัน จากที่มีการกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ หรือ

         2.การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG  เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยที่ต้องจองที่นั่งใหม่ภายในเวลา 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่วันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ

         3.การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ แนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถที่จะยื่นคำขอคืนเงินผ่านทาง AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีที่มีการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

ทั้งนี้ ทางผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือ การรับข้อเสนอของกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้นั่นเอง