Uncategorized

ลดจ่าย เงินสมทบ เงินประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้างเหลือ 4% นาน 6 เดือน

ลดจ่าย เงินสมทบ เงินประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้างเหลือ 4% นาน 6 เดือน นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงการณ์ผ่านทางศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโควิด-19  ถึงมาตรการการช่วยเหลือและช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้าง ลดผลกระทบโควิด-19  ว่า ทางกระทรวงแรงงานได้มีกำหนดให้ลดอัตราของเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเหลือเพียงแค่ฝ่ายละ 4% จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลาทั้งหมด 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระ และนอกจากนี้ ทางกระทรวงแรงงาน ยังมีมาตรการอื่นๆที่เตรียมไว้ช่วยเหลือ ได้แก่

1.จากการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้แก่ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาด หากว่าเป็นสมาชิกฯ มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากโรคระบาดที่ทางการของประเทศของประเทศนั้นๆ ประกาศแล้วเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 15,000 บาท

2.จัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างบัณฑิตที่จบใหม่ มาเป็นผู้ประสานงานของโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่อีกด้วย

3.พัฒนาทักษะและฝีมือให้แรงงานในระบบจากเดิม จำนวน 70,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีกทั้งหมด 30,000 คน รวมที่สามารถฝึกได้ทั้งสิ้นจำนวน 100,000 คน

4.พัฒนาทักษะและฝีมือให้แรงงาน นอกระบบจากเดิมทั้งหมด 100,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีกทั้งหมด 20,000 คน รวมๆแล้วฝึกได้ทั้งสิ้น 120,000 คน

5.โครงการสินเชื่อ เพื่อการส่งเสริมการจ้างงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและธนาคารพาณิชย์  โดยให้สถานที่ประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาด ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท จะสิ้นสุดโครงการนี้ในเดือนธันวาคม 63

6.อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาร่วมกันทั้งหมด 3 กองทุนสุขภาพ (สปส. สปสช. และกรมบัญชีกลาง) สำหรับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มให้กับสถานพยาบาลที่ให้การรักษา ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคนและเพียงพออย่างแน่นอน

7.แจ้งเวียน สปส.กทม./จังหวัด/สาขา และสถานที่พยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวการปฏิบัติในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาล กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคโควิด– 19

8.ส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงาน ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินกู้และเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ